Statut

Rozdział 1 – Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie Fotograficzne Pozytyw zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

 2. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Katowice.

 4. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność również poza granicami kraju.

 5. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci.

 6. Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadzie pełnej autonomii.

 7. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków. W celu usprawnienia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. Członek Stowarzyszenia może zostać zatrudniony przez Stowarzyszenie, jednakże zatrudnienie nie może wiązać się z funkcją pełnioną w organach Stowarzyszenia.

 

Rozdział 2 – Cele i formy działania Stowarzyszenia

 I. Celami Stowarzyszenia są:

 1. Organizowanie wydarzeń związanych z fotografią;

 2. Promowanie twórców zajmujących się fotografią;

 3. Rozwijanie świadomości fotograficznej i kulturalnej społeczności lokalnych;

 4. Kształtowanie wrażliwości na sztuki wizualne ( w tym sztukę fotograficzną) różnych warstw społecznych;

 5. Propagowanie i upowszechnianie wiedzy o fotografii;

 6. Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania młodzieży oraz edukacji dorosłych;

 7. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez fotografie;

 8. Działalność wspomagająca rozwój społeczności lokalnych;

 9. Promocja i organizacja wolontariatu;

 10. Promocja europejskiej i światowej sztuki, szczególnie w zakresie fotografii i plakatu;

II. Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. Organizowanie festiwali fotograficznych;

 2. Organizowanie wystaw, pokazów multimedialnych i filmowych itp.;

 3. Organizowanie spotkań autorskich z artystami i krytykami sztuki

 4. Organizowanie szkoleń i warsztatów;

 5. Zakładanie i prowadzenie szkół dla młodzieży i dorosłych;

 6. Realizacja projektów fotograficznych;

 7. Prowadzenie działalności wydawniczej;

 8. Organizowanie sympozjów, zjazdów i paneli dyskusyjnych;

 9. Współpracę z osobami oraz instytucjami o podobnych celach;

 10. Inne niewymienione powyżej sposoby, które służą realizacji statutowych celów Stowarzyszenia;

III. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 3 – Członkowie, ich prawa i obowiązki

1.Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1)zwyczajnych
2)wspierających
3)honorowych
2.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd.
Przyjęcia w poczet członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendacje dwóch członków zwyczajnych. Zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
3.Członkowie zwyczajni mają prawo:
1)Brać udział w wyborach władz stowarzyszenia po upływie sześciu miesięcy od przyjęcia do stowarzyszenia pod warunkiem braku zaległości w opłaceniu składek ponad trzy miesiące,
2)Kandydować do organów stowarzyszenia po upływie dziewięciu miesięcy od przyjęcia do stowarzyszenia pod warunkiem braku zaległości w opłaceniu składek ponad trzy miesiące,
3)uczestniczyć głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,
4)zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
5)korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,
6)brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.
4.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1)przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
2)czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
3)regularnie opłacać składki członkowskie.
4)dbać o mienie Stowarzyszenia.
5.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
6.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia i działać w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.
7.Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem swojego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do Władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.
8.Członek wspierający zobowiązany jest do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji
9.  Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
10.Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia
11.Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego.
12.Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
13.Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje w skutek:
1)dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu z chwilą złożenia pisma
2)skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez okres ponad roku
3)wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nie przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
4)śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego – osobę prawną.
14.Od uchwał Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkom odwołanie do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

 

Rozdział 4 – Władze Stowarzyszenia

1.Władzami Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem“,
2)Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem“,
3)Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja władz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
3.W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków władz w trakcie trwania kadencji, władzom tym przysługuje prawo kooptacji, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków władz nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie, Zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających.
4.Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
5.Walne Zebrania mogą być:
1)zwyczajne,
2)nadzwyczajne
6.Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako zebranie sprawozdawcze i co cztery lata jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze, zawiadamiając członków pisemnie o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
7.Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
1)z własnej inicjatywy,
2)na żądanie komisji rewizyjnej,
3)na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia
8.Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie miesiąca od daty zgłoszenia wniosku lub żądania i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.
9.Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionej do głosowania.
10.Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.
11.W razie braku quorum, otwarcie Walnego Zebrania następuje w kolejnym wyznaczonym przez Zarząd terminie, dla którego ważności nie jest wymagane osiągnięcie quorum
12.Do Kompetencji Walnego Zebrania należy:
1)Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
2)Podejmowanie uchwał dotyczących absolutorium dla ustępującego Zarządu,
3)Wybór prezesa i członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej
4)Ustalenie wysokości składek członkowskich
5)Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,
6)Uchwalenie regulaminów wewnętrznych
7)Rozpatrywanie odwołań do uchwał Zarządu
8)Nadawanie godności członka honorowego
9)Ocenianie działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,.
13.Zarząd Stowarzyszenia składa się z co najmniej  trzech osób, w tym Prezesa. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd może wybrać ze swojego grona sekretarza.
14.Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.
15.Zarząd zbiera się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
16.Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.
17.Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.
18.Do kompetencji zarządu należy w szczególności:
1)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
2)kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi,
3)zarządzanie majątkiem i podejmowanie uchwał w sprawach dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej, dotacji i kontraktów państwowych,
4)sporządzanie sprawozdań z działalności Zarządu,
5)realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
6)zwoływanie Walnych Zebrań,
7)uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych,
8)przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków zwyczajnych i wspierających,
9)rozpatrywanie sporów powstałych pomiędzy członkami na tle działalności Stowarzyszenia
10)w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,
11)ustalania regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia
19.Zarząd jest właściwy we wszystkich innych sprawach nie wymienionych powyżej a nie zastrzeżonych dla innych organów stowarzyszenia
20.Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
21.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1)kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień,
3)wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania,
4)składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz występowanie z wnioskiem dotyczącym absolutorium dla ustępującego Zarządu,
5)zatwierdzanie ustalonego przez Zarząd regulaminu wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia.
22.Komisja rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
23.Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

 

Rozdział 5 – Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

1.Majątek stowarzyszenia stanowią:
a)nieruchomości,
b)ruchomości,
c)fundusze, wierzytelności i prawa majątkowe
2.Na fundusze składają się:
a)wpływy ze składek członkowskich,
b)subwencje, darowizny, spadki i zapisy oraz środki pochodzące z ofiarności prywatnej,
c)wpływy z działalności statutowej,
d)dochody z majątku Stowarzyszenia,
3.Dotacje, subwencje  i kontrakty.
4.Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia, tzn. do nabywania, zbywania i obciążania majątku, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia, upoważniony jest Zarząd.
5.Stowarzyszenie nie może:
a)udzielać pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w lini prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi“;
b)przekazywać swojego majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warukach;
c)wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Stowarzyszenia;
d)dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy Stowarzyszenia oraz ich osób bliskich.
6.Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Zarządu wraz z członkiem Zarządu działający łącznie.

 

Rozdział 6 – Postanowienia końcowe

1.Zmiany statutu jak i decyzja o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
2.Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.
3.W przypadku uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia. Walne Zebranie wskazuje także fundacje i stowarzyszenia, o celach możliwie najbliższych celom, dla realizacji których powołane zostało Stowarzyszenie, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia, po wypełnieniu jego zobowiązań.